وزیر خارجه آمریکا - رژیم ایران پولی را مقابله با بحران کرونا را برای تروریسم هزینه می کند

 

وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد رژیم ایران پولی را که باید در بحران کرونا برای مردم ایران هزینه کند برای عواملش در عراق و لبنان هزینه میکند.

صفحه1 از5953