مشخصات و اسناد انتقال ۱۸ مجروح قیام آبان به بیمارستان در تهران (سری هفتم)

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

 (سری هفتم اسناد انتقال مجروحان قیام آبان)

مشخصات و اسناد انتقال ۱۸مجروح قیام آبان به بیمارستان در تهران

در روزهای ۲۵ تا ۲۸آبان ۱۳۹۸

شامل ۴زن قیامی و ۲موتورسوار ۱۹ و ۲۰ساله که مزدوران با زدن خودرو موتور آنها را واژگون می‌کنند

 موج دستگیری


 اطلاعات و قضاییه جلادان پس از همه لجن‌پراکنی‌ها و سوختن طومارسازی ۸ هزار نفره از خانواده‌ «دلواپسان» و مزدوران «دلتنگ» نظام، در آستانه گردهمایی جهانی مقاومت برای همبستگی با قیام مردم ایران، به دستگیری و صدور احکام زندان برای هواداران و خانواده‌های مجاهدین و امضاءکنندگان بیانیه زندانیان دربند و از بند رسته روی آورده است.

صفحه1 از5995