طی روزهای اخیر در یک ترفند شیادانه آخوندی، شاهد اعلام آمار و ارقام گمرکی درمورد رشد صادرات غیر نفتی که آخوند روحانی و سایر کارگزاران رژیم آن را نشانه بهبود شاخصهای اقتصادی کشور قلمداد می‌کنند.

صفحه1 از5877