در جلسه ای با حضور شخصیتهای سیاسی و فرهنگی ایتالیا تحت عنوان حقوق بشر و آینده ایران، در شهر تورینوی ایتالیا،
سخنرانان نقص وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم آخوندی و جنگ افروزی و ترویسم رژیم آخوندی در کشورهای مختلف را محکوم کردند و حمایت خود را از قیام مردم ایران و شورای ملی مقاومت ایران به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک اعلام کردند.

خانم آنجلا ویتال نگرین نماینده عفو بین الملل در استان پی مونته در سخنان خود با استناد به گزارش سالانه عفو بینالملل (سال ۲۰۱۸_۲۰۱۷) به تشریح نقص حقوق بشر در ایران پرداخت وی با اشاره به اعدامهای فزاینده، شکنجه های ضدانسانی در زندانها و سرکوب شدید آزادی بیان، انجمنها و تجمعات صلح آمیز و فشارهای ضدانسانی بر زندانیان، سال ۲۰۱۸ را سالی شرم آور برای رژیم آخوندی اعلام کرد.
دکتر جانی سارتوریو رئیس انجمن کمک بین المللی گفت: سرکوب مردم و جوانان و تشدید جو اختناق وحشیانه توسط رژیم بطور سیستماتیک ادامه دارد. اما تغییر و تحولات نشانگر پیروزی مردم ایران و مردان و زنانی است که در این سالها مبارزه کرده اند ما باید پژواک صدای آنان باشیم و از آنها حمایت کنیم.
دکتر مصطفی بقاون Mustafa Baghawan از انجمن کمک بین المللی سیاست صدور تروریسم و جنگ افروزی رژیم آخوندی را محکوم کرد و گفت: من به مردم وجوانان ایران برای ایجاد تغییر و رسیدن به یک ایران آزاد و دموکراتیک. امید بسته ام.
 
تولیو مونتی رئیس انجمن ایران آزاد و دموکراتیک با یادآوری تهدید رژیم آخوندی برای جهان بعنوان اصلی ترین حامی تروریسم در جهان گفت: دستگیری تروریستهای رژیم ایران در کشورهای اروپایی، ثابت میکند که جوامع بین المللی بطور خاص دولتهایی که سیاست مماشات را دنبال میکنند، یکبار برای همیشه باید بطور کامل این رژیم فاسد را طرد کنند و از قیام مردم ایران و شورای ملی مقاومت برای تغییر و آزادی در ایران حمایت کنند.
برنامه ده ماده ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تنها نقطه عطف برای یک ایران آزاد و دموکراتیک است و تجارب این سالها نشان داده است که سیاست مماشات شکست خورده و شورای ملی مقاومت ایران به رهبری خانم مریم رجوی تنها جایگیزین این دیکتاتوری ضد انسانی است و باید برسمیت شناخته شود.

یوسف لسانی از انجمن ایران آزاد و دموکراتیک: با یادآوری اعتراضات و تظاهرات اعتراضی مردمی علیه رژیم آخوندی، نقش کانونهای شورشی در مبارزه مردم برای آزادی را تشریح کرد و خواستار حمایت از مقاومت ایران و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران گردید.
در این جلسه، اولوی یو روستانیو مشاور استانداری استان پی مونته و خانم دبورا سورینی مشاور شهرداری طی پیامیهایی همبستگی خود را با مردم و مقاومت ایران ابراز کردند.