قیام کنندگان عراقی با پیشتازی دانشجویان شورشگر، حاکمان فاسد و مهره های ارتجاعی و وابسته به رژیم آخوندی را با شعارهای کوبنده خود افشا و محکوم می کنند.

دانشجویان دانشگاههای دیوانیه و کادر آموزشی استان بابل سلسله تظاهراتی روز چهارشنبه برگزار کردند.
در نجف یکی از جوانانی که بر اثر حمله ایادی مقتدی صدر به تظاهرکنندگان به شدت مجروح شده بود، در بیمارستان جان باخت و درگذشت او خشم مردم را علیه جنایتکاران برانگیخت.
کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر عراق در بیانیه شماره۱۹۲ خود به تظاهرات زنان عراقی در روز پنجشنبه ۲۴ بهمن علیه حاکمان فاسد و دست نشاندگان ولی فقیه در عراق فراخواند و اعلام کرد: “خروش زنان پاکدامن عراق، خواب را ازچشم رژیم ایران ربود. آلت دست های رژیم ایران به زنان عراقی حرمت شکنی کردند. زنانی که به این آلت دستها و اربابانشان در تهران شرف دارند».

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر افزود به نقش عظیم زنان در انقلاب اکتبر افتخار می کند. آنها در کنار برادران تظاهر کننده خود هستند. ما جوانان انقلابی را برای حفاظت و پشتیبانی از خواهران تظاهر کننده، برای بازپسگیری میهن مان از دستان اجیرشدگان رژیم إیران و ایادی آنها فرا میخوانیم تا عراق به مثابه کشوری آزاد و باعزت و سرفراز به مردم واقعیش باز گردد.
کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر عراق در بیانیه شماره ۱۹۳ خود ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه ایادی مقتدی صدر به چادرهای دانشجویان دانشکده فارابی در میدان تحریر بغداد و مجروح ساختن یک دختر دانشجو با ضربات چاقو نوشت: ما به کسانی که در تعدی به دختران عراق بطور خاص و تظاهر کنندگان بطور عام در توهم بسر میبرند، هشدار می دهیم و از آنها میخواهیم قبل از اینکه اقدامات تظاهر کنندگان آنها را مجبور به ترک این نقاط کند، از میدان تحریر و کوه أحد عقب نشینی کنند.