تهران – به آتش کشیدن مترسک خامنه‌ای در طرفین پل علامه در اتوبان نیایش توسط کانون شورشی ۵۰۰

فعالیت کانونهای شورشی در سراسر میهن – ۶ اسفند۹۸

تهران – به زیر کشیدن تابلو حوزه جهل و جنایت مدرسه علمیه زنان سرکوبگر بسیج و اطلاعات