هموطنان آزاده در ژنو روز چهارشنبه ۷اسفند در دومین روز اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو در اعتراض به نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران به تظاهرات پرداختند.

 دومین روز تظاهرات هموطنان در مقابل اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

 دومین روز تظاهرات هموطنان در مقابل اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو