ایرانیان آزاده و اشرف نشانان، در ادامه کارزار حمایت و همبستگی با قیام سراسری مردم ایران، تجمع و تظاهراتّ و نمایشگاه های عکس در کشورهای مختلف برگزار کردند.

کارزار جهانی در بیش از ۲۰ شهر در آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی(انگلستان، ایتالیا، آلمان، هلند، سوئد، نروژ، دانمارک، رومانی و سوئیس) برگزار شد.

واشنگتن

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

آتلانتا

آلمان- کلن

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

آلمان -هانوفر

هامبورگ

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

آلمان - اشتوتگارت

آلمان- بوخوم

لندن

استرالیا- سیدنی

نروژ- اسلو

سوئد - استکهلم

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

هلند-لاهه

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

سوئد- یوتوبری

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

سوئد- مالمو

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

اتریش- وین

رومانی - بخارست

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

سوئیس - زوریخ

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کپنهاگ

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

کاراز جهانی ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران

 دانمارک- آرهوس