با اولین کِلیک!

میخانه ها

همه متروک گشته اند

ساقی

بجای ساغر می

می کشد به دوش؛

سجّاده ی

         مطّهرِ

             خوش رنگِ

                      شیخ شهر!

 

بازار مُتعه داغ و

کساد است بحث عشق.

یک عکس چار در شش و

یک شرح مختصر:

" اهل کجایی و اینجا چه میکنی؟

شرمنده ام ازاین سوال,

شما چند ساله ای؟ "

 

با اولین کلیک

کار به پایان رسیده است

با دومین کلیک؛

دو تا سردِ داغ داغ!

 

در کوچه باغ های تهی از حضور عشق

حافظ،

غریب و خموشانه می رَوَد

اینجا

بجای جام باده و توصیف زلف یار

حیّ علی الرّیاست 

که آواز می شوذ.

 

خوبانِ شش جهت 

      به کجا کوچ کرده اند؟

              شهرِ شراب و شعر،

                         شیراز پر کرشمه،

                             ز جانان چرا تهی ست؟