رضا اولیا: تندیس زنده یاد عماد رام

 

عماد رام هنرمندی که راه آزادگی را پیشه کرد

یادش را گرامی میداریم