کنفرانس اینترنتی مقاومت ایران: بحران کرونا در ایران، وحشت رژیم از قیام و سرنگونی