با کمال تاسف و تاثر از درگذشت پدر بزرگوار آقای اسماعیل هرسینی مطلع شدیم.

شادروان اسماعیل هرسینی که از بدو جوانی از حامیان و پشتیبانان مصدق پیشوای کبیر نهضت ملی و ضد استعماری مردم ایران بود، در تمامی عمر پربارش آرزوی ایرانی آزاد و به دور از دیکتاتوری و تبهکاری شاه و شیخ را در دل داشت.
پدر هرسینی که فساد و ستم دیکتاتوری شاه و ولایت فقیه و ویران سازی ایران و چپاول منابعش توسط این رژیمها را شاهد بود، از آنها نفرتی عمیق داشت و در مقابل دوستدار مجاهدین و رزمندگان مقاومت ایران و از مشتاقان تحقق ایرانی آزاد و آباد به دست فرزندان رشید ایران زمین بود و فرزندان و نزدیکانش را در طی این طریق تشویق می کرد.

درگذشت این پدر بزرگوار را به خانواده محترم به ویژه به آقای مهرداد هرسینی تسلیت می گوییم. برای آن زنده یاد از خدای منان شادی روح و علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامتی آرزومندیم