درگذشت اشرف‌نشان پاکباز و یار دیرین مجاهدین رضا حسینی در لندن


با کمال تأسف و تاثر مطلع شدیم، اشرف‌نشان پاکباز رضا حسینی -که طی چهار دهه یار و یاور مجاهدین بود، روز یکشنبه ۱۰فروردین۹۹، در پی نبردی سخت با بیماری سرطان معده، در لندن بدرود حیات گفت.

 ارتـش‌آزادیبخـش‌‌مـلی‌‌ایــران شماره ۲۳-رزمایش زیست‌شناسی و بود و نبود رژیم

   
خلیفة ارتجاع با ”قرارگاه بهداشتی و درمانی“ و ”رزمایش بیولوژیک“ در جنگ سرنوشت به میدان آمده است. خرافة تولید ویروس توسط آمریکا بهانه برای سرکوب و مهار وضعیت است.

فراخوان کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران


کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک روز ۲۰مارس طی نامه ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواهان اقدام عاجل برای نجات جان زندانیان سیاسی در حاکمیت آخوندی شد.

صفحه9 از302